NeW WindowS for PubliC SpacE 3 | 4 >< | PlaY GrhounD LaB OfficE | ResearcH | RatS InsidE RatS OutsidE | Ratten BinneN RatteN BuiteN | RAAM | KodaK EastmaN FilM 5 | NeW Leevhi BrowN KorsmiT ArchivE 2013

 

 

Public Space

Antwerpen


 

 

 

 

 

 

NumbeR 4

| R. I. R. O.

 

 

 

 

 

R.i.R.O. |

2013

 

 

 

R. I. R. O. |

NeoN SigN PubliC SpacE AntwepeN

 

 

 

NumbeR 3

KodaK EastmaN FilM  5

RATS INSIDE RATS OUTSIDE

2013


 

 

 

 

RatS In RatS OuT |

Neon SigN

| Antwerpen